KP Rezidence a.s.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvod

Za účelem splnění smlouvy, kterou jste se společností KP Rezidence a.s., se sídlem Svobodova 1961/1, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO: 07795092 (dále jen „KPR“) uzavřeli, a pro plnění právních povinností, které se na KPR vztahují, bude KPR zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

V rámci zpracování Vašich osobních údajů dodržuje KPR podmínky a pravidla stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), kdy ve vztahu k zpracování Vašich osobních údajů je KPR jejich správcem dle GDPR.  

V tomto dokumentu Vám poskytneme informace o tom, jaké osobní údaje KPR shromažďuje, jak je s nimi nakládáno, k jakým účelům jsou využívány, komu je KPR smí poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se prosím s těmito informacemi. Vaše případné dotazy zodpoví příslušná osoba odpovědná za ochranu osobních údajů v rámci KPR. Veškeré dotazy, připomínky či náměty vztahující se k ochraně osobních údajů prosím směřujte na email gdpr@redgroup.cz.

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů a

KPR zpracovává následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, adresa trvalého bydliště, druh, číslo a expiraci dokladu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej doklad totožnosti vydal, dobu platnosti dokladu totožnosti, pohlaví, národnost, u cizinců také kopie pasu nebo ID karty, vízum, pracovní povolení a údaje zde uvedené;
 2. Kontaktní údaje: adresa skutečného bydliště, emailová adresa, telefonní číslo;

(dále jen „Osobní údaje“).

Za účelem plnění zákonných povinností KPR dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“) je také KPR povinna, v případě, že bude ve smyslu AML zákona povinnou osobou, identifikovat Vaší osobu za Vaší fyzické přítomnosti a provést ztotožnění Vaší osoby dle předloženého dokladů totožnosti, kdy dle § 8 odst. 11 AML zákona je KPR pro účely AML zákona oprávněna pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů totožnosti a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu AML zákona bez Vašeho souhlasu.  

 1. Zdroje Osobních údajů

Osobní údaje získává KPR zpravidla přímo od Vás, a to před či při uzavření smlouvy.

Některé kategorie Vašich osobních údajů může KPR získat od orgánů veřejné správy a z veřejných rejstříků, jako např. Centrální evidence exekucí, Katastr nemovitostí, Rejstřík trestů apod.

KPR však vždy získává pouze takové kategorie Osobních údajů, nezbytné k splnění smlouvy a plnění právních povinností vyplývajících pro KPR z právních předpisů.  

 1. Účely zpracování Osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména k následujícím účelům:

 1. za účelem splnění smlouvy, kterou jste s KPR uzavřeli;
 2. za účelem plnění veškerých právních povinností, které pro KPR vyplývají z právních předpisů;
 3. za účelem případného uplatňování práv KPR a vymáhání oprávněných nároků KPR.

 1. Právní základ zpracování Osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány na následujících právních základech:

 1. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a KPR, případně souvisejících právních vztahů;
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, která se na KPR vztahují (zejména ve vztahu k příslušným orgánům veřejné správy, daňové povinnosti, další zákonné povinnosti);
 3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů KPR, případně třetí strany, ledaže Vaše zájmy, resp. Vaše základní práva a svobody mají přednost.

 1. Příjemci Osobních údajů

Vaše Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům KPR, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jejich pracovních povinností. Dále mohou být Vaše Osobní údaje zpřístupněny třetím osobám. V případě, že se tyto osoby podílejí na zpracování Osobních údajů, uzavře s nimi KPR písemnou smlouvu, která je zavazuje k plnění stejných povinností týkajících se zpracování osobních údajů, které plní KPR.

Jednotlivé kategorie Osobních údajů, tedy mohou být KPR předány či zpřístupněny zejména následujícím příjemcům:

 1. Společnostem v rámci skupiny Red Group;
 2. Zpracovatelé firemního účetnictví;
 3. Orgány veřejné správy;

Vaše Osobní údaje nebudou předávány do zahraničí mimo Evropský hospodářský prostor. V rámci skupiny Red Group se mohou některé Osobní údaje nacházet v systémech, které jsou provozovány na serverech v České republice.

Příslušnému příjemci Osobních údajů budou v souladu se zásadou minimalizace vždy zpřístupněny či poskytnuty pouze takové kategorie Osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění daného účelu.

 1. Doba uchování Osobních údajů

Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. KPR má různé archivační povinnosti, které plynou mimo jiné z občanského zákoníku a daňových předpisů. Tyto předpisy stanoví archivační dobu v délce až 10 let po skončení obchodního vztahu nebo předsmluvního právního vztahu. KPR průběžně posuzuje, zda nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše Osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou Vaše Osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje budou vymazány.

 1. Vaše práva ve vztahu k Osobním údajům

Ve vztahu k Osobním údajům, které o Vás KPR zpracovává, máte následující práva:

 1. Právo na přístup k Osobním údajům

Máte právo získat od KPR informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a pokud ano, máte právo na přístup k těmto Osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování Osobních údajů, kategoriích Osobních údajů, příjemcích Osobních údajů, kterým byly Osobní údaje zpřístupněny, době uložení Osobních údajů, či kritériích pro určení této doby, informace o právu požadovat opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení jejich zpracování, možnosti vznést námitku proti zpracování a právu podat stížnost u dozorového úřadu.

 1. Právo na Opravu osobních údajů

Budou-li Vaše Osobní údaje, které KPR zpracovává, nepřesné, máte právo požadovat, aby je KPR bez zbytečného odkladu opravila.

 1. Právo na výmaz Osobních údajů

Máte právo požadovat, aby KPR bez zbytečného odkladu vymazala Vaše Osobní údaje, které zpracovává, pokud:

 1. již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 2. neexistuje žádný další právní základ pro zpracování Vašich Osobních údajů;
 3. jsou Osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů KPR či třetí strany a Vy vznesete námitku proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Osobní údaje musí být odstraněny za účelem splnění právní povinnosti stanovené závazným právním předpisem.
 1. Právo na omezení zpracování Osobních údajů

Máte právo požadovat, aby KPR omezila zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, pokud:

 1. požádáte o opravu Osobních údajů, a to na dobu, po kterou bude KPR ověřovat správnost Osobních údajů;
 2. KPR zpracovává Vaše Osobní údaje v rozporu s právními předpisy, avšak Vy odmítáte výmaz Osobních údajů a požadujete pouze omezení zpracování Osobních údajů;
 3. Osobní údaje již KPR nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, avšak Vy údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. jsou Osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů KPR či třetí strany a Vy vznesete námitku proti zpracování Osobních údajů, přičemž po dobu, kdy KPR bude posuzovat, jestli Vaší námitce vyhoví, je povinna omezit zpracování Osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost Osobních údajů

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo jsou údaje zpracovávány na základě uzavření a plnění smlouvy s Vámi, máte právo získat od KPR Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci za předpokladu, že zpracování probíhá automatizovaně a je-li to technicky možné.

 1. Právo vznést námitku

Pokud KPR zpracovává Vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů KPR či třetí strany, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů. Pokud tuto námitku vznesete, nesmí KPR dále osobní údaje zpracovávat, ledaže pro zpracování má závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy či právy a svobodami, nebo ledaže osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právní nároků.

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů

Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat.

 1. Právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí založeno na základě výjimky uvedené v čl. 22 GDPR.

 1. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním Osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je „Úřad pro ochranu osobních údajů” - https://www.uoou.cz/.

 1. Závěr

Jak bylo uvedeno výše, veškeré Vaše případné dotazy zodpoví příslušná osoba odpovědná za ochranu osobních údajů v rámci KPR. Dotazy, připomínky či náměty vztahující se k ochraně osobních údajů prosím směřujte na email gdpr@redgroup.cz.